MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

 

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı         : İZOREF END. ÜRÜN. MAK. KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Satıcı'nınAçıkAdresi     :Ferhatapaşa Mh. Anadolu Cd. No: 55/4 Ataşehir/İSTANBUL  

Satıcı’nınTelefonu         :0216 660 10 60 - 61

Satıcı Mersis No           : 0484070598400010

Satıcı E-Posta Adresi    : murat@izoref.com.tr

Alıcı'nınİadeHalindeMalıSatıcı'yaGöndereceğiKargoŞirketi: Aras  

ALICI

Adı – Soyadı                : …

Adresi                   : …

Telefon                        : …

E-Posta                       : …

2 - SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbuMesafeliSatışSözleşmesi(“Sözleşme”)6502SayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanun(“Kanun”)veMesafeli SözleşmelerYönetmeliği'neuygunolarakdüzenlenmiştir.İşbuSözleşme'nintaraflarıişbuSözleşmetahtındaKanun'danve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyanederler.

İşbuSözleşme'ninkonusunu;Alıcı'nın,İzoref End. Ürün. Mak. Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ye aitwww.izoref.comalanadlıwebsitesinden(“Websitesi”),Satıcı'yaaitmalveyahizmetinsatınalınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme'nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı İzoref Endüstriyel ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri'nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında sözleşmekapsamındataraflarınyükümlülükleriniyerinegetirmeleriileilgiliİzoref Endüstriyel’in herhangi birsorumluluğuvetaahhüdübulunmadığınıkabulvebeyanederler.

 

İlanedilenfiyatlarvevaatlergüncellemeyapılanavedeğiştirilenekadargeçerlidir.Süreliolarakilanedilen fiyatlarise belirtilensüresonunakadargeçerlidir.

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, İZOREF ENDÜSTRİYEL TARAFINDANALICI'DANTAHSİLEDİLMEKTEDİR.ALICIMALIN/HİZMETİNBEDELİNİİZOREF ENDÜSTRİYEL'EÖDEMEKLE, ÜRÜNBEDELİNİSATICIYAÖDEMİŞSAYILACAKTIR.

3 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

SözleşmeAlıcıtarafındanelektronikortamdaonaylanmaklayürürlüğegirmişolup,Alıcı'nınSatıcı'dansatınalmışolduğumal veyahizmetinAlıcı'yateslimedilmesiyleifaedilmişolur.Mal,Alıcı'nınsiparişformundaveişbuSözleşme'debelirtmişolduğu adresevebelirtilenyetkilikişi/kişilereteslimedilecektir.

4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

MalınteslimatmasraflarıaksinebirhükümyoksaAlıcı'yaaittir.Satıcı,Websitesi'ndeteslimatücretininkendisince karşılanacağınıbeyanetmişseteslimatmasraflarıSatıcı'yaaitolacaktır.

 

Malınteslimatı;ödemeningerçekleşmesindensonrataahhütedilensüredeyapılır.Satıcı,siparişkonusumalveyahizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetinsiparişedilmesindenitibaren30(otuz)güniçindeteslimeder.

 

HerhangibirnedenleAlıcıtarafındanmalveyahizmetinbedeliödenmezveyayapılanödemebankakayıtlarındaiptaledilir ise,Satıcımalveyahizmetinteslimiyükümlülüğündenkurtulmuşkabuledilir.

 

MalınSatıcıtarafındankargoyaverilmesindensonravefakatAlıcıtarafındanteslimalınmasındanönceAlıcıtarafından yapılansiparişiptallerindekargobedelindenAlıcısorumludur.

 

SiparişkonusumalyadahizmetedimininyerinegetirilmesininimkansızlaştığıhallerdeSatıcıbudurumuöğrendiğitarihten itibaren 7 (yedi)güniçindeAlıcı'yıbilgilendirecekvevarsateslimatmasraflarıdadâhilolmaküzeretahsiledilentümödemeleri bildirimtarihindenitibarenengeç 30 (otuz)güniçindeiadeedecektir.

5 - ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Alıcı,Websitesi'ndeyeralanSözleşmekonusumalveyahizmetintemelnitelikleri,satışfiyatıveödemeşekliileteslimatve kargobedelineilişkinolarakSatıcıtarafındanyüklenenönbilgileriokuyupbilgisahibiolduğunuveelektronikortamdagerekli teyidiverdiğinibeyaneder.

 

Alıcılar,tüketicisıfatıylatalepveşikayetleriniyukarıdayeralanSatıcıiletişimbilgilerinikullanarakulaştırabilirler.

 

Alıcı,işbuSözleşme'yiveÖnBilgilendirmeFormu'nuelektronikortamdateyitetmekle,mesafelisözleşmelerinakdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetinvergilerdahilfiyatı,ödemeveteslimatileteslimatfiyatıbilgilerinidedoğruveeksiksizolarakedindiğiniteyitetmiş olur. Alıcı'nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşmekonusumalveyahizmetikargoşirketindenteslimalmasıhalindesorumluluktamamenkendisineaittir.

 

MalveyahizmetinteslimindensonraAlıcı'yaaitkredikartınınAlıcı'nınkusurundankaynaklanmayanbirşekildeyetkisiz kişilercehaksızveyahukukaaykırıolarakkullanılmasınedeniileilgilibankaveyafinanskuruluşununmalveyahizmetin bedeliniSatıcı'yaödememesihalinde,Alıcıkendisineteslimedilmişolmasıkaydıylamalveyahizmeti3(üç)güniçinde Satıcı'yaiadeetmekleyükümlüdür.BuhaldeteslimatgiderleriAlıcı'yaaittir.

 

6 - SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı,Sözleşmekonusumalveyahizmetintüketicimevzuatınauygunolarak,sağlam,eksiksiz,sipariştebelirtilenniteliklere uygunvevarsagarantibelgelerivekullanımkılavuzlarıileAlıcı'yateslimedilmesindensorumludur.

Satıcı,mücbirsebeplerveyanakliyeyiengelleyenolağanüstüdurumlarnedeniilesözleşmekonusumalveyahizmetisüresi içindeteslimedemezise,durumuöğrendiğitarihtenitibaren 7 (yedi)güniçindeAlıcı'yabildirmekleyükümlüdür.

 

Sözleşmekonusumalveyahizmet,Alıcı'danbaşkabirkişiyeteslimedilecekise,teslimedilecekkişininteslimatıkabul etmemesindenSatıcısorumlututulamaz.

 

 

 

7 - CAYMA HAKKI

 

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimattarihindenitibaren,hizmetsatışınailişkinişlemlerdesatınalmatarihindenitibaren14(ondört)güniçerisindecayma hakkınıkullanabilir.Alıcı,malınsatıcı tarafından kargoya tesliminekadarolansüreiçindedecaymahakkınıkullanabilir.

 

Alıcı,caymahakkınıinfo@izoref.com’a mail atarak kullanabilir.Alıcı'nın satıcınıniadeadresbilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak kullanılmadan iade edilmesi gerekmektedir.

 

Alıcıiadeedeceğimalıgöndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağıhasardanSatıcısorumludeğildir.

 

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıylagerigönderilmesikaydıyla),Alıcı'nınilgilimalveyahizmeteilişkinSatıcıveyaAracıHizmetSağlayıcı’yayaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülükgetirmedeniadeedilecektir.

 

MalıniadealınamamasıiçinhaklısebeplerinvarlığıhalindeSatıcı,sözleşmedekiifasüresidolmadanAlıcı’yaeşitkaliteve fiyattamal/hizmettedarikedebilir.Satıcımal/hizmetinifasınınimkânsızlaştığınıdüşünüyorsa,budurumuöğrendiğitarihten itibaren 10 (on)güniçindeAlıcı’yabildirir.BudurumdaSatıcı,ödenenbedelivevarsabelgeleri 30 (otuz)güniçindeAlıcı’ya iade eder

8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

FiyatıfinansalpiyasalardakidalgalanmalarabağlıolarakdeğişenveSatıcı’nınkontrolündeolmayanmalveyahizmetlere ilişkinsözleşmelerde,

Alıcı’nın isteği doğrultusunda üretilen veya özel ölçülerde olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Alıcı'nınistekleriveyaaçıkçaonunkişiselihtiyaçlarıdoğrultusundahazırlanan,niteliğiitibariylegerigönderilmeyeelverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Teslimindensonraambalaj,bant,mühür,paketgibikoruyucuunsurlarıaçılmışolanmallardan;iadesisağlıkvehijyen açısındanuygunolmayanlarınteslimineilişkinsözleşmelerde;

Teslimindensonrabaşkaürünlerlekarışanvedoğasıgereğiayrıştırılmasımümkünolmayanmallarailişkinsözleşmelerde; Alıcıtarafındanambalaj,bant,mühür,paketgibikoruyucuunsurlarıaçılmışolmasışartıylayazılımprogramlarınavefırınsarfmalzemelerineilişkinsözleşmelerde;

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde caymahakkıkullanılamayacaktır.

9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

KanunveMesafeliSözleşmelerYönetmeliğikapsamındasatılanmalveyahizmeteilişkinsorumlulukbizzatSatıcı'yaaittir. BununlabirlikteAlıcılar,satınaldıklarımalvehizmetlerleilgilişikâyetleriniSatıcıyadoğrudaniletecektir. Şikayetin İzoref Endüstriyel'e iletilmesi halinde İzoref Endüstriyel sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 

İşbuMesafeliSatışSözleşmeileilgiliçıkacakihtilaflarda İstanbul Mahkemeleriyetkilidir.

10 - MAL/HİZMETİN FİYATI

 

Malınpeşinveyavadelisatışfiyatı,siparişformundayeralmaklabirlikte,siparişsonugönderilenbilgilendirmee-postasıve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler,kargoücretivesairuygulamalarsatışfiyatınayansıtılır.

11 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı'nın,kredikartıileyapmışolduğuişlemlerdetemerrüdedüşmesihalindekartsahibibankanınkendisiileyapmışolduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir;doğacakmasraflarıvevekâletücretiniAlıcı'dantalepedebilirveherkoşuldaAlıcı'nınborcundandolayı temerrüdedüşmesihalinde,Alıcı'nınborcugecikmeliifasındandolayıSatıcı'nınuğradığızararveziyandanAlıcısorumlu olacaktır.

12 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi'ndeyeralan info@izoref.com elektronikmail adresiaracılığıylayapılacaktır.Alıcı,işbuSözleşme'den doğabilecekihtilaflardaSatıcı'nınresmidefterveticarikayıtlarıyla,kendiveritabanında,sunucularında tuttuğuelektronikbilgilerinvebilgisayarkayıtlarının,bağlayıcı,kesinvemünhasırdelilteşkiledeceğini,bumaddeninHukuk MuhakemeleriKanunu'nun193.maddesianlamındadelilsözleşmesiniteliğindeolduğunukabul,beyanvetaahhüteder.

13 - YÜRÜRLÜK

 

13(on üç )maddedenibaretbuSözleşme,taraflarcaokunarak, … tarihinde,Alıcıtarafındanelektronikortamda onaylanmaksuretiyleakdedilmişveyürürlüğegirmiştir.

 

SATICI                                                                                                                 ALICI

İZOREF END. ÜRÜN. MAK. KİMYA

SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ..       

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
 
Mağazamızda verilen tüm servisler ve Ferhatpaşa Mah.Anadolu Cad.No:55 Ataşehir-İSTANBUL  adresinde kayıtlı  İZOREF END.ÜRÜNLER MAK.KİM.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 
Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 
Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
 
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
 
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 
 
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
 
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ 
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@izoref.com.tr   adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı:  İZOREF END.ÜRÜNLER MAK.KİM.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: FERHATPAŞA MAH.ANADOLU CAD.NO:55 ATAŞEHİR İSTANBUL
Eposta: info@izoref.com.tr
Tel: 0216-6601060

Fax:0216-6601062                                                                         

Yukarı dön