MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

 

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı         : İZOREF END. ÜRÜN. MAK. KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Satıcı'nınAçıkAdresi     :Ferhatapaşa Mh. Anadolu Cd. No: 55/4 Ataşehir/İSTANBUL  

Satıcı’nınTelefonu         :0216 660 10 60 - 61

Satıcı Mersis No           : 0484070598400010

Satıcı E-Posta Adresi    : murat@izoref.com.tr

Alıcı'nınİadeHalindeMalıSatıcı'yaGöndereceğiKargoŞirketi: Aras  

ALICI

Adı – Soyadı                : …

Adresi                   : …

Telefon                        : …

E-Posta                       : …

2 - SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbuMesafeliSatışSözleşmesi(“Sözleşme”)6502SayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanun(“Kanun”)veMesafeli SözleşmelerYönetmeliği'neuygunolarakdüzenlenmiştir.İşbuSözleşme'nintaraflarıişbuSözleşmetahtındaKanun'danve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyanederler.

İşbuSözleşme'ninkonusunu;Alıcı'nın,İzoref End. Ürün. Mak. Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ye aitwww.izoref.comalanadlıwebsitesinden(“Websitesi”),Satıcı'yaaitmalveyahizmetinsatınalınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme'nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı İzoref Endüstriyel ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri'nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında sözleşmekapsamındataraflarınyükümlülükleriniyerinegetirmeleriileilgiliİzoref Endüstriyel’in herhangi birsorumluluğuvetaahhüdübulunmadığınıkabulvebeyanederler.

 

İlanedilenfiyatlarvevaatlergüncellemeyapılanavedeğiştirilenekadargeçerlidir.Süreliolarakilanedilen fiyatlarise belirtilensüresonunakadargeçerlidir.

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, İZOREF ENDÜSTRİYEL TARAFINDANALICI'DANTAHSİLEDİLMEKTEDİR.ALICIMALIN/HİZMETİNBEDELİNİİZOREF ENDÜSTRİYEL'EÖDEMEKLE, ÜRÜNBEDELİNİSATICIYAÖDEMİŞSAYILACAKTIR.

3 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

SözleşmeAlıcıtarafındanelektronikortamdaonaylanmaklayürürlüğegirmişolup,Alıcı'nınSatıcı'dansatınalmışolduğumal veyahizmetinAlıcı'yateslimedilmesiyleifaedilmişolur.Mal,Alıcı'nınsiparişformundaveişbuSözleşme'debelirtmişolduğu adresevebelirtilenyetkilikişi/kişilereteslimedilecektir.

4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

MalınteslimatmasraflarıaksinebirhükümyoksaAlıcı'yaaittir.Satıcı,Websitesi'ndeteslimatücretininkendisince karşılanacağınıbeyanetmişseteslimatmasraflarıSatıcı'yaaitolacaktır.

 

Malınteslimatı;ödemeningerçekleşmesindensonrataahhütedilensüredeyapılır.Satıcı,siparişkonusumalveyahizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetinsiparişedilmesindenitibaren30(otuz)güniçindeteslimeder.

 

HerhangibirnedenleAlıcıtarafındanmalveyahizmetinbedeliödenmezveyayapılanödemebankakayıtlarındaiptaledilir ise,Satıcımalveyahizmetinteslimiyükümlülüğündenkurtulmuşkabuledilir.

 

MalınSatıcıtarafındankargoyaverilmesindensonravefakatAlıcıtarafındanteslimalınmasındanönceAlıcıtarafından yapılansiparişiptallerindekargobedelindenAlıcısorumludur.

 

SiparişkonusumalyadahizmetedimininyerinegetirilmesininimkansızlaştığıhallerdeSatıcıbudurumuöğrendiğitarihten itibaren 7 (yedi)güniçindeAlıcı'yıbilgilendirecekvevarsateslimatmasraflarıdadâhilolmaküzeretahsiledilentümödemeleri bildirimtarihindenitibarenengeç 30 (otuz)güniçindeiadeedecektir.

5 - ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Alıcı,Websitesi'ndeyeralanSözleşmekonusumalveyahizmetintemelnitelikleri,satışfiyatıveödemeşekliileteslimatve kargobedelineilişkinolarakSatıcıtarafındanyüklenenönbilgileriokuyupbilgisahibiolduğunuveelektronikortamdagerekli teyidiverdiğinibeyaneder.

 

Alıcılar,tüketicisıfatıylatalepveşikayetleriniyukarıdayeralanSatıcıiletişimbilgilerinikullanarakulaştırabilirler.

 

Alıcı,işbuSözleşme'yiveÖnBilgilendirmeFormu'nuelektronikortamdateyitetmekle,mesafelisözleşmelerinakdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetinvergilerdahilfiyatı,ödemeveteslimatileteslimatfiyatıbilgilerinidedoğruveeksiksizolarakedindiğiniteyitetmiş olur. Alıcı'nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşmekonusumalveyahizmetikargoşirketindenteslimalmasıhalindesorumluluktamamenkendisineaittir.

 

MalveyahizmetinteslimindensonraAlıcı'yaaitkredikartınınAlıcı'nınkusurundankaynaklanmayanbirşekildeyetkisiz kişilercehaksızveyahukukaaykırıolarakkullanılmasınedeniileilgilibankaveyafinanskuruluşununmalveyahizmetin bedeliniSatıcı'yaödememesihalinde,Alıcıkendisineteslimedilmişolmasıkaydıylamalveyahizmeti3(üç)güniçinde Satıcı'yaiadeetmekleyükümlüdür.BuhaldeteslimatgiderleriAlıcı'yaaittir.

 

6 - SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı,Sözleşmekonusumalveyahizmetintüketicimevzuatınauygunolarak,sağlam,eksiksiz,sipariştebelirtilenniteliklere uygunvevarsagarantibelgelerivekullanımkılavuzlarıileAlıcı'yateslimedilmesindensorumludur.

Satıcı,mücbirsebeplerveyanakliyeyiengelleyenolağanüstüdurumlarnedeniilesözleşmekonusumalveyahizmetisüresi içindeteslimedemezise,durumuöğrendiğitarihtenitibaren 7 (yedi)güniçindeAlıcı'yabildirmekleyükümlüdür.

 

Sözleşmekonusumalveyahizmet,Alıcı'danbaşkabirkişiyeteslimedilecekise,teslimedilecekkişininteslimatıkabul etmemesindenSatıcısorumlututulamaz.

 

 

 

7 - CAYMA HAKKI

 

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimattarihindenitibaren,hizmetsatışınailişkinişlemlerdesatınalmatarihindenitibaren14(ondört)güniçerisindecayma hakkınıkullanabilir.Alıcı,malınsatıcı tarafından kargoya tesliminekadarolansüreiçindedecaymahakkınıkullanabilir.

 

Alıcı,caymahakkınıinfo@izoref.com’a mail atarak kullanabilir.Alıcı'nın satıcınıniadeadresbilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak kullanılmadan iade edilmesi gerekmektedir.

 

Alıcıiadeedeceğimalıgöndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağıhasardanSatıcısorumludeğildir.

 

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıylagerigönderilmesikaydıyla),Alıcı'nınilgilimalveyahizmeteilişkinSatıcıveyaAracıHizmetSağlayıcı’yayaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülükgetirmedeniadeedilecektir.

 

MalıniadealınamamasıiçinhaklısebeplerinvarlığıhalindeSatıcı,sözleşmedekiifasüresidolmadanAlıcı’yaeşitkaliteve fiyattamal/hizmettedarikedebilir.Satıcımal/hizmetinifasınınimkânsızlaştığınıdüşünüyorsa,budurumuöğrendiğitarihten itibaren 10 (on)güniçindeAlıcı’yabildirir.BudurumdaSatıcı,ödenenbedelivevarsabelgeleri 30 (otuz)güniçindeAlıcı’ya iade eder

8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

FiyatıfinansalpiyasalardakidalgalanmalarabağlıolarakdeğişenveSatıcı’nınkontrolündeolmayanmalveyahizmetlere ilişkinsözleşmelerde,

Alıcı’nın isteği doğrultusunda üretilen veya özel ölçülerde olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Alıcı'nınistekleriveyaaçıkçaonunkişiselihtiyaçlarıdoğrultusundahazırlanan,niteliğiitibariylegerigönderilmeyeelverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Teslimindensonraambalaj,bant,mühür,paketgibikoruyucuunsurlarıaçılmışolanmallardan;iadesisağlıkvehijyen açısındanuygunolmayanlarınteslimineilişkinsözleşmelerde;

Teslimindensonrabaşkaürünlerlekarışanvedoğasıgereğiayrıştırılmasımümkünolmayanmallarailişkinsözleşmelerde; Alıcıtarafındanambalaj,bant,mühür,paketgibikoruyucuunsurlarıaçılmışolmasışartıylayazılımprogramlarınavefırınsarfmalzemelerineilişkinsözleşmelerde;

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde caymahakkıkullanılamayacaktır.

9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

KanunveMesafeliSözleşmelerYönetmeliğikapsamındasatılanmalveyahizmeteilişkinsorumlulukbizzatSatıcı'yaaittir. BununlabirlikteAlıcılar,satınaldıklarımalvehizmetlerleilgilişikâyetleriniSatıcıyadoğrudaniletecektir. Şikayetin İzoref Endüstriyel'e iletilmesi halinde İzoref Endüstriyel sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 

İşbuMesafeliSatışSözleşmeileilgiliçıkacakihtilaflarda İstanbul Mahkemeleriyetkilidir.

10 - MAL/HİZMETİN FİYATI

 

Malınpeşinveyavadelisatışfiyatı,siparişformundayeralmaklabirlikte,siparişsonugönderilenbilgilendirmee-postasıve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler,kargoücretivesairuygulamalarsatışfiyatınayansıtılır.

11 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı'nın,kredikartıileyapmışolduğuişlemlerdetemerrüdedüşmesihalindekartsahibibankanınkendisiileyapmışolduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir;doğacakmasraflarıvevekâletücretiniAlıcı'dantalepedebilirveherkoşuldaAlıcı'nınborcundandolayı temerrüdedüşmesihalinde,Alıcı'nınborcugecikmeliifasındandolayıSatıcı'nınuğradığızararveziyandanAlıcısorumlu olacaktır.

12 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi'ndeyeralan info@izoref.com elektronikmail adresiaracılığıylayapılacaktır.Alıcı,işbuSözleşme'den doğabilecekihtilaflardaSatıcı'nınresmidefterveticarikayıtlarıyla,kendiveritabanında,sunucularında tuttuğuelektronikbilgilerinvebilgisayarkayıtlarının,bağlayıcı,kesinvemünhasırdelilteşkiledeceğini,bumaddeninHukuk MuhakemeleriKanunu'nun193.maddesianlamındadelilsözleşmesiniteliğindeolduğunukabul,beyanvetaahhüteder.

13 - YÜRÜRLÜK

 

13(on üç )maddedenibaretbuSözleşme,taraflarcaokunarak, … tarihinde,Alıcıtarafındanelektronikortamda onaylanmaksuretiyleakdedilmişveyürürlüğegirmiştir.

 

SATICI                                                                                                                 ALICI

İZOREF END. ÜRÜN. MAK. KİMYA

SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ..